مازندران، قائمشهر، خیابان امام خمینی، تلار 18، مجتمع صاحبی، طبقه چهارم
تلفکس: ۶۰۰ ۶۷ ۴۲۲ ۱۱ (۹۸+)
ایمیل: info@zavir.ir
وبسایت:  http://zavir.ir
اینستاگرام: aref.razavi.3d@
تلگرام: Zavir_Admin@
ساعت کار: شنبه تا چهارشنبه ۰9:۰۰ – 17:۰۰، پنجشنبه ۰9:۰۰ – 14:۰۰